در همه قراردادهای ما بندی وجود داره که ما رو ملزم به عدم افشای اطلاعات سازمانی شما می‌کنه. ضمن قرارداد ما با همه مشتریانمون توافقنامه NDA (Non-Disclosure Agreement) امضا می‌کنیم تا هیچ دغدغه‌ای بابت افشای اطلاعات محرمانه‌تون نداشته باشین.