آیا میتوان دسترسی کارمندان به اینترنت را مدیریت کرد؟!

قصد ندارید دسترسی کارمندان خود را به اینترنت  زیاد محدود فرمائید؟ ولی شاید موردنیاز باشد فعالیت‌های کاربران خود را تا حدودی در دست بگیرید. این توصیه‌ها در یافتن راهی [...]