چرا بهتر است از تلفن های نرم افزاری به جای تلفن های رومیزی استفاده کنیم؟!

دورکاری در سال های اخیر ارتقا چشمگیری داشته میباشد. مؤسسه ی گالوپ در سال های پیشین طی یک بررسی جامع گفت که 43 درصد از جمعیت شاغل امریکا اذعان [...]