کارمندان مهم‌ترین تهدید امنیت اطلاعات سازمان شما هستند!

امنیت اطلاعات همیشه یک موضوع مهم و حیاتی برای شرکت ها و سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات به شکل امروزیش، و خدمات شبکه که در اکثر [...]