کارهایی که از سیستم های تلفن ابری بر می آید را خودتان انجام ندهید

سیستم های تلفن ابری در دنیای امروز، کارکردهایی بیش پشتیبانی از تماس های عادی و نمایش چراغ هشدار (در تلفن های رومیزی) دارند. باتوجه به آنکه نیازها و مقتضیات [...]