چطور فناوری اطلاعات می تواند معادله چابکی سازمان را حل کند؟

در سال 2018 هستیم؛ و زمان آن رسیده که عنوانِ “مدیر فناوری اطلاعات” را از عناوین سِمت های کاری کنار بگذاریم! وقتی عنوان “مدیر فناوری اطلاعات” به گوشمان میخورد، [...]

نکاتی چند درباره عناصر انسانی برای مدیران فناوری اطلاعات امروز – بخش دوم

زیروبَم توسعه ی درون سازمانی استفاده از فناوری برای برقراری ارتباط، در بخش خصوصی نیز رایج است. خلق تجربیات مطلوب و خوشایند برای مشتریان، غالباً مستلزم استفاده از برنامه [...]