برون سپاری سرویس ها یکی‌از معضل‌برانگیزترین تصمیمات هر شرکتی میباشد. سرویس های پشتیبانی شبکه جزو آن مدل از خدماتی میباشد که برون سپاری آن به یک کمپانی فرد ثالث قادر است منافع متعددی را برای هر سازمانی داشته باشد. سپردن شغل های کامپیوتر و شبکه به یک کمپانی پشتیبانی شبکه هزینه‌های سازمان را به شدت کاهش می دهد. البته چنین کاری بحران‌های خویش را به همراه دارد و این عمل می بایست با توجه و تدبیر صورت پذیرد تا سازمان از آن بیشترین منفعت را ببرد.
تعیین شرکتی برای برون سپاری مطلوب برای اخذ سرویس های پشتیبانی شبکه، یک تصمیم مشقت بار میباشد. به هر حال، در صدر می بایست بدین نکته دقت داشته باشید که هیچ تأمین‌کننده‌ای نمی‌تواند یک شریک ایده‌آل، بی‌نقص برای شما باشد. انعطاف‌پذیری در ارتباط ها، یک ضرورت به شمار می آید.
برای آنکه بتوانید یک تصمیم آگاهانه و هوشمندانه دراین مورد اتخاذ نمایید، توقعات و انتظارات خویش از ارتباط برونسپاری را معین نمایید و این چند نکته را نیز به خاطر بسپارید.

مخارج نهفته برون سپاری

خیلی مهم میباشد که شرکتی که قرار میباشد سرویس های پشتیبانی شبکه را برای شما انجام دهد هزینه ها را به طور کامل برای شما معلوم نماید و در آینده هیچ هزینه بیشتر‌ی را به شما زور نکند. گهگاه شرکت های پشتیبانی شبکه طوری با شما قرارداد می‌بندند که مبلغ کل درج شده در قرارداد، معین کننده مقدار پولـی که برای برون سپاری می پردازید، نیست. ولی این مورد صرفا راجع به هزینه پشتیبانی شبکه مصداق ندارد. نتیجه نتایج از برخی مطالعات نشان می دهند که برحسب دسته کارها برون سپاری گردیده و سازمان تأمین کننده، سازمان مشتری معمولاً دستکم 10 درصد بیش تر از مبلغ درج شده در قرارداد خرج می نماید؛ و این مبلغ، معمولاً صرف تهیه و تنظیم قرارداد و مدیریت آن در طی زمان خواهد شد.

از مهم‌ترین مخارج مضاعف در پروسه برون سپاری می‌توانیم به موردها ذیل اشاره کنیم:

  1. مخارج مرتبط با فرآیندهای نظارت و محاسبه؛ به خواسته شناسایی صدق و تناسب ارتباط‌ برون سپاری با نیازمندیهای سازمان
  2. مخارج مرتبط با باز‌بینی و تعیین یک تأمین‌کننده
  3. مخارج مرتبط با انتقال مسئولیت‌ها و علم کارها به تأمین‌کننده‌ی سرویس های برون سپاری
  4. مخارج ناشی از قطع همیاری احتمالی و مسائل پیرامون منابع انسانی
  5. مخارج نگهداشت پرسنل و مدیریت ارتباط های برون سپاری

در طول اتخاذ تصمیم برای برقراری یک ارتباط‌ برون سپاری بایستی به مخارج فوق‌الذکر اعتنا داشته باشید.

زمانه تفویض مسئولیت در برون سپاری

مؤسسه ونتج پارتنرز (Vantage Partners)، زمانه تفویض مسئولیت در برون سپاری را “درّه ناامیدی” نامیده میباشد؛ در طی آن زمان، تیم‌های تأمین‌کننده و سرویس رسان درصدد شناسایی ویژگی هی کسب و عمل، قابلیت و امکان‌ها و فرآیندهای سرازیر، توقعات و همینطور تمدن سازمانی مشتریان خویش برمی‌آیند. به علاوه در آن روزگار، گروه‌ها خود را به عده کارکنان و بودجه‌های سازمان مشتری وارد میسازند؛ مخارج مازاد و نواقص را برطرف مینمایند؛ و در عین درحال، عملیات‌های سازمان را پیش می برند. در زمان تفویض مسئولیت، که در بین یک‌سری ماه تا یکسری سال به ارتفاع می‌انجامد، سود‌وری و کارآمدی سازمان به اندازه قابل مراعاتی کاهش پیدا میکند.
مورد و نقص‌ مهم آن میباشد که دقیقاً در همین زمان، مدیران اجرایی سازمان مشتری تمام عمل‌های تأمین‌کننده را زیر ذره بین می گیرند تا دستاوردها و امتیازهای نتایج از این همیاری را محاسبه نمایند؛ سرپرستان واحدهای اداری و مدیران، با خویش میپندارند که چرا سطح های سرویس رسانی تأمین‌کننده ارتقاء پیدا نمی‌نماید؛ و پرسنل سرویس رسان سازمان تأمین‌کننده به صحت تعیین و تصمیم خویش مبتنی بر حضور درین محیط چند فروشنده محور تردید میکنند.
بعضی از مدیران IT و سرویس های شبکه که قصد دارند با استناد به شروط و مقررات قرارداد خودشان را از این زمانه نجات دهند و مشقت‌ها را به جان نخرند، بدون شک ناامید خواهند شد. شایسته ترین راهکار درین روزگار، پیش‌بینی و انتظار برای تقابل با وضعیت سخت میباشد. سازمان تأمین‌کننده نیز بایستی درصدد مدیر نیازمندی‌ها و توقعات سازمان مشتری برآید و ضمن بسط طرح‌های رئیس و ابزارهای حاکمیت، سازمان مشتری را در‌این روزگار کمک کند.

حد و حدود برون سپاری

برد یا این که ناکامی یک قرارداد برون سپاری، در طول عقد قرارداد مشخص و معلوم و قابل پیش گویی نیست. تقید به اصول عقد قرارداد از بدیهیات و ضروریات میباشد؛ البته برای حصول راندمان مناسب، کفاف نمیدهد. حاصل نتیجه ها از یک پژوهش نشان می‌دهند که مشتریان اذعان داشته اند که دست کم 15 درصد از قیمت کل قرارداد برون سپاری، متعلق به مدیریت درست از سوی فروشنده یا این که تأمین کننده میباشد. یک ارتباط شرکت کردن محور و مؤثر که بر پایه ی مدیر درست قرارداد و اعتماد باشد، قادر است موجب بها افزایی در طی فرایند برون سپاری شود. در مقابل، ارتباط ها خصمانه و غیردوستانه، از قیمت ها و امتیازات ناشی از برون سپاری می کاهد و در عین هم اکنون، نقاط قوت ارتباط به واسطه نیاز شدید به آنالیز و حسابرسی مضاعف کمرنگ می گردند. در‌این حالت، قابلیت بروز اختلاف و منازعه ارتقاء پیدا مینماید و پروژه ها به عاقبت نمی‌رسند.
در طی فرآیندهای برون سپاری پیروز، رابطه ها به اندازه سرویس ها یا این که معاملات فناوری داده ها دارای اهمیت می باشند. در نتیجه، حد و حدود برون سپاری تحت عنوان مهمترین برهان در گزینش برد یک قرارداد برون سپاری شناخته می‌شود. چنانچه که‌این حد و حدود برای دو طرف معلوم نشود، احتمال تقید و تعهد به دستمزد و قوانینی که در حین عقد قرارداد معیّن گردیده بودند، کاهش پیدا می کند؛ و ماحصل ارتباط ابداً مشابه به چیزی که پیش گویی گردیده بود، نخواهد بود.

رجوع به شرایط اول

برگشت به وضعیت نخستین یا این که برون سپاری کارهای فناوری داده ها (بازگرداندن سرویس ها به باطن سازمان)، یک آیتم همواره در دسترس میباشد؛ این آیتم وقتی کاربرد دارد که به جهت عدم صلاحیت کِیس کاری یا این که وقوع تغییر تحول در گوشه و کنار سازمان ها، قرارداد برون سپاری کارکرد خویش را از دست بدهد. با این حال، بیرون آمدن از ارتباط های برون سپاری چندان بی آلایش نیست و به همین برهان، بخش اعظمی از مشتریانی که از نتیجه های برون سپاری ناراضی میباشند، مبادرت به مصاحبه ی دوباره و سازمان دهی رابطه ها مینمایند؛ بنابراین، مورد برون سپاری کارها و سرویس ها در حق تقدم قرار نمیگیرد. ولی در برخی از وضعیت ها، بازپس گیری کارها و مسئولیت ها، شایسته ترین آیتم خواهد بود که در این‌حالت، فرآیندهای مقتضی بایستی با توجه هرچه بیشتر مدیریت و اجرا شوند.

برای مطالعه بیشتر در این باره می‌توانید به لینک مزایای برون سپاری خدمات شبکه به یک شرکت مراجعه‌نمایید .