فناوری داده ها و تغییر تحول، دو کلمه و واژه که به صورت جدایی ناپذیری در هم تنیده گردیده و بهم نزیک می‌باشند. نیازهای سازمانی، ابتکار عمل در تکنولوژی را می طلبند و تغییرات تکنولوژی، ابتکار عمل سازمانی را ممکن میسازند.

برای رفع این نیازهای سازمانی، یوزرهای مدرن میخواهند، نیاز دارند و انتظار دارند که بتوانند از هر جایی عمل نمایند واز هرچیزی در هرجایی و در هر هنگامی استعمال نمایند.

از هرجایی-محل کار کمپانی، محل کار خانگی، اتومبیل، پیست اسکی، زمین فوتبال
به کار گیری از هر چیزی-کامپیوترهای رومیزی، تبلت ها و تلفن همراه های هوشمند
در هر وقتی-برنامه های فعالیت بر طبق مسافرت یا این که نگهداری از طفل حق تقدم بندی میگردد.

براین اساس بایستی ببینیم چه‌طور این تغییرات بر معاش متخصصان IT تاثیر میگذارد؟

گامهای انجام شرکت کردن در فناوری داده ها (CO-IT) چه میباشد؟

استراتژی فضای ابری خویش را ، درباره با منظره سازمانی خویش در سوی پشتیبانی از امور در جای‌جای و با استعمال از هر چیزی بازبینی نمائید.

جغرافیای تکنولوژی از مقر داده های اثبات در دیتاسنترهای محلی به خدمت ابری مسافرت نموده است. (معمولا زیر عبارت \”تحت عنوان یک سرویس\”، مثلا اپلیکیشن تحت عنوان سرویس (Software-as-a-Service) یا این که SaaS). پیشرفت ها در بسط اپلیکیشن، مجازی سازی، و کانال های لبریز سرعت این فرمان را ممکن ساخته میباشد.

سازمان شما بایستی حقیقت های مرتبط با لازمات اساسی خویش را با راه‌حل های ابری ادغام نماید تا منش \”فعالیت از/در هر مکانی\”، با به کار گیری از ابزار و ملزومات ما یحتاج برآورده شود. امروزه ما اکثرا با سازمان هایی که راه هیبریدی دارا هستند فعالیت می کنیم-بعضی از تکنولوژی های اساسی را در دست دارند و سایر در یک یا این که تعدادی خدمت ابری در اختیارشان میباشد .

نقشه، یعنی جایی که شرایط فعلی میباشید، جایی که می‌خواهید باشید و چه موقع، و چطور به آنجا برسید.

برای پشتیبانی از فعالیت در هرزمان ، دوره بندی نمائید و مرکزها فناوری داده ها فوق العاده ای تولید فرمائید.

پیشرفت تکنولوژی قابلیت و امکان دوره بندی منظم را تسهیل می‌کند، با این حال، تکنولوژی هنوز باخت میخورد و یوزرها در طول فعالیت مشکلاتی دارا هستند. این اشتباهات در روش ضرب العجل های انجام پروژه ها، رویش شغلی کارمندان و … پیش میاید.

این وقتی میباشد که هیچ گاه نمی توانیم به آن برگردیم، پس به چه شکل آن را \”ساخت\” کنیم؟

کارهایی که می بایست در حوزه فناوری داده ها انجام دهید و نداده اید را، مشخص و معلوم نمایید. آنگاه مشخص و معلوم فرمایید که چطور با این معضل ها عکس العمل فرمایید. به عنوان مثال:

می بایست:هنگامی که بر روی پروژه ها و وظایف توسعه یافته تر تمرکز دارید ، عصر در دسترس بودن یوزرها را توسط کاهش اشتباهات فناوری داده ها افزایش دهید.

چاره: برای برنامه ها و زیرساخت های حیاتی چک خود کار تولید نمائید .بگذارید سیستم های شما وقتی که به نقص‌ بر میخورند به شما هشدار دهند، بدین ترتیب وقتی که خللی در سیستم به وجود می‌آید، شوکه نمی گردید.

بایستی:اکثر شغل های فناوری داده ها را در حین ساعت‌ها اداری انجام دهید تا از ساعت‌ها غیرکاری برای توسعه و گسترش مهارت و تجدید قوای کارمندان این حوزه استعمال فرمایید.

تصحیح: از مجازی سازی و تکنولوژی ابری استعمال نمائید تا از محافظت سیستم های بیش تر پیشگیری کرده و خدمات هیچ یا این که دستکم در دسترس نبودن را داشته باشند.

می بایست: بر روی مسایل مهم برای سازمان و رویش شغلی پرسنل تمرکز فرمائید. پرسنل بخش IT می بایست مبتکر ، خوش درحال حاضر و بحران برانگیز بمانند.

تصحیح: صرف حیث از اندازه ، مرکز ها فناوری داده ها عالی، برای متخصصان آماده فرمایید تا تمرکز و فایده وری را به حداکثر رسانید. هسته های اصلی را به طور داخلی نگه دارید و در سایر موردها از خدمت های مطلوب بیرونی به کارگیری نمایید. یک سری سوال دشوار از خودتان بپرسید:

آیا کارمندان بخش فناوری داده ها ما بایستی دوره خویش را بر روی تولید زیرساختها یا این که برنامه های ضروری و آنالیز کسب و فعالیت صرف نمایند؟
آیا منطقی میباشد که کارمندان بخش فناوری داده ها ما، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته عمل پشتیبانی انجام دهند، یا این که درصورتی که بدون چاره نباشند به تماس های 2 صبح و موقعیت اضطراری انتها هفته جواب دهند، راضی تر و خرسند تر می‌باشند؟
آیا کارمندان بخش فناوری داده ها ما می‌دانند که به چه شکل،از عصر و ابزارهای فناوری داده ها برای خودکارسازی و آنالیز اثر گذار به کارگیری نمایند؟
آیا ما لازمات امنیتی مهم و لازم را برای کاهش مخاطرات و به پیش بردن ماموریت سازمان را داریم ؟

در حالی که هر سازمانی می‌تواند ایده شرکت کردن در فناوری داده ها یا این که CO-IT را داشته باشد، مشتریان ما ، ما‌را در‌این روند دخیل میدانند تا با آنان همیاری کنیم و در جایی که می‌خواهند ،با مخلوط نیروها و شایسته ترین چاره های IT در سمت و سوی حمایت از سازمانشان شرکت کردن کنیم.