پیشگفتار

با رشد روزافزون جمعیت و همگام با پیشرفت تکنولوژیهای نوین، مرز و بوم ما نیز ازین قافله عقب نمانده و در سال های اخیر شاهد پیشرفتهای تکنولوژیکی و ارتباطی اکثری بوده ایم.همینطور با ارتقا جمعیت و بسط کالن شهرها، ترافیک، آلودگیهای صوتی و هوایی، مسافتها، کمبود دوران کافی، و فاکتورهای اکثری ازین دست نیز ارتقا یافته و میبایست در‌این راستا، تمهیداتی اندیشیده گردد. یکی از مؤثرترین راهکارهای ارائه گردیده در کشورهای توسعه یافته، نوع جدیدی از فعالیت به اسم »دورکاری« میباشد که سبب به کاهش بخش اعظمی از هزینه های مالی و هنگامی شد‌ه‌است.

دورکاری

با وجود اینکه چند سال میباشد در امر فعالیت از راه دور یا این که دورکاری یحث می شود اما هنوز یک تعریف جهانی ثابت از آن ارائه نشده میباشد. حتی یک اصطلاح مورد توافق نیز برای آن نیست. واژه های ,Telecommuting, Teleworking office Virtual, workers-Remote, home-at-Working تمامی ممکن میباشد که مفهوم مشابهی داشته باشند و به طور متناوب گزینه استعمال قرار گیرند. اصطالح Telecommuting در آغاز به وسیله جک ام نیلز در ده سال ی ۰۷۹۱ و Virtual officeبرای او‌لین دفعه به وسیله جیو لیانو مطرح شد. دورکاری را به طور کلی میتوان به صورت زیر  تعریف نمود:

دورکاری روشی برای سازماندهی و انجام عمل در مکانی غیر از محل استقرار سازمان، با به کار گیری از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات میباشد که استقرار این مراحل موجب انعطاف زمانی و مکانی در انجام وظایف و فعالیتهای فردی می گردد.
تحوالتی که فناوری اطالعات و ارتباطات، درنهادها، سازمانها و شرکت ها متعدد ساخت نموده است، مستقیما بر عمل و معاش فردی و اجتماعی کارمندان و عموم )جامعه( تاثیر نهاده میباشد. یکی‌از این تاثیرات، پیدایش یک الگوهای شیوه انجام فعالیت بر طبق رایانه، به اسم دورکاری میباشد. دورکاری ازجمله پیامدهای تحوالت وتغییرات بعد از ظهر اطلاعات بر سازمانها میباشد. دورکاری یک طریق و مدل انجام فعالیت میباشد که سازمانها می‌توانند با به کارگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند سرویس های ارتباطی رایانه ای (اکسترانت، اینترانت، وب ) یا این که … ( مودم، پست الکترونیکی، پیامهای فوری، تلفن همراه، تلفن، فکس و … )؛ به پرسنل اذن میدهد مجموع یا این که قسمتی از کارشان را بیرون از محل سازمان یا این که کمپانی خویش انجام دهند.
در دورکاری، دورکاران وظایف خویش را به طور جداگانه و فارغ از دخالت دیگر افراد انجام می دهند. دورکاری یا این که فعالیت از راه دور یا این که فعالیت الکترونیکی عمدتا دربرگیرنده انجام فعالیت و وظایف سازمانی بوسیله شخص دورکار در خانه یا این که محلی مجاورت خانه و به صورت پاره وقت یا این که مجموع وقت میباشد. با این وصف، دورکاری یک روش و مدل انجام فعالیت میباشد که در آن دفتر کار و ساعت فعالیت کارمندان از انعطافپذیری زیادی برخوردار است
دورکاری یک گزینش میباشد درباره ی نحوه انجام عمل، که به کارمندان اذن میدهد کل یا این که قسمتی از کارشان را بیرون از فضا کاری انجام دهند؛ یعنی اشخاص میتوانند از خانه شان، از یک مرکزارتباط از راه دور در اطراف خانه شان یا این که از دفتر کار دیگری وظایف کاریشان را انجام دهند
دورکاری تعاریف گوناگونی دارد. در‌این نوشته‌ی علمی، دورکاران تعریف شده ما تحت عنوان کارکنانی که به طور منظم عمل میکنند، البته نه منحصراً در منزل. در تعریف‌ ما، در فعالیتهای عمل در خانه نه نیازی به فنآوری واسطه میباشد و دورکاران موردنظر ما به توافق رسمی با کارفرمای خویش برای فعالیت در منزل نیازی دارند

مزایای دورکاری

مزایای دورکاری قادر است دربرگیرنده مزایای شخصی، سازمانی و اجتماعی باشد.
از نگاه بهره‌وری شخصی، هنگامی شخص از کنترلهای سازمانی بیرون میگردد با خویش مدیریتی تلاش میکند که تلاش خویش را ارتقا داده و با طرح ریزی که برای انجام امور داراست کل تلاش خویش را به کار می‌گیرد تا در کوتاهترین برهه زمانی ممکن و با کمترین هزینه ممکن کارش را بهبود بخشد و چون در دورکاری ساعت انجام فعالیت برای شخص شناور تعریف‌ می شود به این ترتیب شایسته ترین و مناسبترین ساعت را برای انجام فعالیت تعیین میکند و خودبا‌وری و عزت نفس نیروی فعالیت با خویش مدیریتی ارتقا می‌یابد.
از نگاه دورکاری بهره‌وری سازمانی ارتقا می‌یابد و اتلاف انرژی در سازمان کاهش پیدا کرده و هنگامی که نیروهای کار در پروژه دورکاری به انجام وظیفه می‌پردازند از معیار تنش و فشارهای روحی، درگیریها و تعارضات سازمانی آنان کم می‌شود.تحت این حالت مدیران می‌توانند از فرصتها برای طرح ریزی در سوی به کار گیری با صرفه از منابع سازمانی منفعت ببرند.
درخصوص مزایای اجتماعی دورکاری میتوان اعلام‌کرد: امروزه دورکاری به ویژه در شهرهای بزرگ یک ضرورت میباشد به دلیل آن که وسعت تردد و مسافرتهای درون شهری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد بنابراین از معیار آلودگی هوا نیز میکاهد
بعضی از مهم‌ترین مزایای نظام دورکاری را میتوان در بعد های سازمان، شخص، جامعه به شرح زیرخلاصه نمود:

  • صرفه جویی درهزینه ها
  • ارتقاء بهره‌وری
  • بسط مهارت به صورت خودآموزی
  • انعطاف پذیری
  • بهبود ارائه سرویس ها به مشتریان
  • کاهش برهه زمانی تردد و هزینه های آن برای سازمان
  • ایجاد تعادل درکار و معاش خانوادگی
  • ساعت‌های کاری اداری انعطاف پذیر
  • کاهش وسعت ترافیک

در مقالات بعدی بیشتر درباره دورکاری توضیح خواهیم داد، همچنین اگر به دنبال راهی برای دورکار کردن کارمندان خود هستید، پیشنهاد میکنم به صفحه دورکاری کارمندان در زمان همه‌گیری کرونا هم سری بزنید.