با خودتان روراست باشید: تا به امروز چه تعداد پروژه ی پرثمر و خوش آتیه، پیش روی تیم فناوری داده های کمپانی تان قرار گرفته البته هیچ وقت کلید نخورده اند؟ شاید هم پروژه هایی بوده اند که کلید خوردند ولی هیچ وقت به خط انتها نرسیدند! این شرایط برایتان آشناست؟

در پیشین، کارکرد فناوری داده ها، تسریع روال طِی روند گوناگون در فرآیندهای کاری بوده است؛ بنابراین، تغییر تحول چندانی در کسب و فعالیت نتیجه ها نمی شده‌است.
پیاده سازی و اجرای یک سیستم، فقطً به مثابه یک نقطه ی ابتدا میباشد. مدیران و متخصصان فناوری داده ها بایستی ضمن دیده پوشی از پروژه های نصفه کاره و خواسته ها و آرزوهای غیرمحقق، تمرکز خویش را بر شناسایی انگیزه و غرض کمپانی از استعمال از فناوری های تازه مبذول دار است. راه و روش های سنگین و مداوم اجرا و بروزرسانی سیستم ها بایستی جای خویش را به راندمان ها و منافع حداکثری بدهند. بعضی از شرکتها، ترقی و اختراع را در ابتدا فهرست حق تقدم هایشان قرار داده اند و در سود، منافع و راندمان های قابل مراعاتی از سپرده گذاری بر فناوری داده ها به دست می‌آورند. این موسسه ها، اِعمال تغییر‌و تحول در فناوری داده ها را به مثابه یک مأموریت و تکلیف مهم تلقی می‌کنند؛ شاید بد نباشد که شما نیز همین خط مشی را پیش بگیرید.

شناسایی نقش فناوری های متعدد در پشتیبانی از هدف ها استراتژیک یک سازمان، از گزاره اقدامات کلیدی و مهم به حساب می آید. برای مثال، فرض فرمایید که مدیریت فروش قصد دارد که ضمن اجرای مراحل داده کاوی، ترازو فروش را تا 10 درصد ارتقاء دهد. این انگیزه، فقطً بواسطه ی پیاده سازی و اجرای یک سیستم مدیر رابطه با مشتری، محقق نخواهد شد. آیا اعضای مجموعه فروش، به نیاز سیستم ذکر شده به بروزرسانی، دقت می کنند؟ یا این که ابداً قابلیت و امکان پیگیری فرایند ارتقاء فروش را دارا هستند؟ برای آنکه واحدهای کسب و عمل بتوانند هرآنچه از فناوری توقع دارند را اکتساب نمایند، فناوری داده ها می بایست از نقش سابق خویش مسافت بگیرد و از یک “کنش گر” به یک “توانمندساز” تبدیل شود. این تحول، چه تأثیری بر داده کاوی خواهد داشت و سازمان ها چطور می‌توانند از این سیستم تازه، منفعت کسب نمایند؟

وقوع این تغییر‌و تحول در رویکردها، نیازمند آن میباشد که نقش و تکلیف فناوری داده ها تغییر تحول پیدا نماید و یک رده استراتژیک خیس در سازمان برای آن خواسته شود. یکی‌از راهکارهای مؤثر جهت حصول این انگیزه، همیاری با تأمین کنندگان سرویس ها کامپیوتری و پشتیبانی شبکه میباشد. این تأمین کننده ها، ضمن واگذاری کارها به دستان حاذق فروشندگان و متخصصان فناوری داده ها، در سمت تخصیص دوره و تخصص وافر به آشنایی مهم‌ترین اندیکاتورهای عملیاتی و دیگر متریک ها در سازمان مبادرت مینمایند. ایشان از تخصص و علم خویش در سمت بررسی وضع روان در کمپانی به کار گیری کرده و نتیجتاً، فروش را به حدی که پیشتر گزینه انتظار بوده میباشد، ارتقا می دهند. علاوه بر این، فناوری داده ها قادر است به مراد پیگیری روال پیشبُرد هدف ها (مثل پیاده سازی و راه‌اندازی سیستم های نو؛ یادگرفتن سیستم ها؛ و همت یوزرها در سمت و سوی ترکیب فناوری در جریان کاری) نیز گزینه به کارگیری قرار گیرد و این اطمینان را بدهد که تمام اقدامات و عملیات های سازمانی به برد ختم خواهند شد.

موسسه ها و دپارتمان های فناوری داده ها آنان، در گوشه و کنار کاری شان با بحران هایی روبرو می‌باشند که بایستی رفع و رجوع و برگشت شوند. اکثری از سازمان ها، حدود بیست سال یک روال اثبات را پیش گرفته اند و هنوز از علت ضرورت تغییر مطلع نیستند. تجربه نیز یک بحران دیگر میباشد. درصورتی که تمام علم و مهارت شما به حل مسائل و اشتباهات روزمره محدود باشد، آیا اعضای گروه کاری شما می توانند یک تعامل مؤثر و معنادار با مدیران و متخصصان عرصه ی کسب و فعالیت برقرار نمایند و در سوی پیشبرد هدف ها عملکرد کنند؟ برقراری تعامل و مکالمه ی حضوری با مدیران و سرپرستان قسمت های گوناگون سازمان، بی آلایش ترین و راحت العبورترین بازدارنده پیش روی شماست. گریختن، از اکتساب درایت راجع به شیوه ی دائمی به اجرا وصال کارها، دشوارتر میباشد! البته مدیران و متخصصان فناوری داده ها نمیتوانند دوره کافی به هیچکدام از این دو عمل اختصاص بدهند؛ مگر آنکه جریان های کاری، کمتر حول محور کارها روزانه و دیگر مراتب عملیاتی معمولی باشند و بیش تر از هرچیز دیگری، بر دستیابی به بها ها و امتیازهای راهبردی با استعمال از چاره های فناورانه متمرکز شوند. در‌صورتی‌که از نیروی محرک یک تأمین کننده ی سرویس ها کامپیوتری و پشتیبانی کانال استعمال نمایید، اعضای مجموعه فناوری داده ها می توانند پیش از آنکه کارها، بغرنج خیس و پیچیده خیس شوند، تغییر‌و تحول و تحولات لازم را پدید آورند.

کمپانی پیراسیس با 10 سال سوابق پشتیبانی سرویس ها کامپیوتری و کانال برای سازمان ها و شرکت ها دارای اعتبار ، می‌تواند ثبات سیستم های رایانه ای و پایین تولید های کانال ای کمپانی یا این که سازمان شمارا تامین و تضمین کند، تا مدیران فناوری داده ها بتوانند بدون کارها روزانه به توسعه و تسهیل فرایندها و ارتقاء منفعت وری سازمان بپردازند.