فناوری، از مدتها پیش تا کنون، گزینه استفادۀ انسان بوده است و امنیت آن از ارزش و اهمیت بسیار بالایی برخوردار‌است. ولی، در سال های قبل، برخی از غول های صنعت فناوری، مثل سیسکو سیستم، اذعان کرد که طرح ها و برنامه های جدیدی برای ارتقای سطح امنیت وب معرفی گردیده اند. طبق گفتۀ بریت نوروود (Britt Norwood): زمان آن رسیده است که فناوری، در معاش حقیقی انسان نقش آفرینی نماید.

طبق گفته آقای نوروود، دولت های محلی و ایالتی آینده، برای مدیریت کارها به فناوری متکی خواهند بود. در ادامه ظهور پدیده های جدیدی مثل شهرهای هوشمند و رایانش ابری، معاش روزمرۀ تمام ما عوض خواهد شد. معاش به معیار قابل مراعاتی تسهیل می شود و دسترسی به خدمت های همگانی، بی آلایش تر و ارزانتر خواهد شد.

یکی از مصادیق دستاوردهای فناوری، وب شی ءها میباشد. تمام دستگاه ها و اثاثیه طبی در دنیای امروز، به وب شی ءها متصل می‌باشند. البته این دستگاه ها، به آسانی قابل هک شدن می باشند و به همین استدلال، یوزرها را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده اند. به همین خاطر، اقدامات و تدبیرها امنیتی در محیط سایبری می بایست روزبروز پیشرفت و تکامل یابند تا خود و داده هایمان از دست هکرها در امان بمانیم. دولت، طی همیاری با بخش خصوصی، بر اهمیت بدور نگه داشتن هکرها از سیستم ها، شبکه ها و مقر های داده تأکید می‌کند.

برای دستیابی به‌این هدف ها، تیم ای از برنامه های رادیکال و بدیع در طی این چند سال معرفی و اجرا شده اند. این برنامه ها، بر چهار حوزه متمرکز می‌باشند. که در زیر به آنان می‌پردازیم.

به کارگیری از وب اشیا در سطح جامعه

طی چند سال اخیر، وب شی ءها دقت بخش محرمانه را به خویش جلب نموده است. مباحث غیرقانونی زیادی دربارۀ به کار گیری از برنامه های بر اساس وب شی ها در دولت و به خواسته ارائۀ سرویس ها به شهروندان، مطرح گردیده اند. فرض نمایید پارک مترها به وب شی ءها متصل باشند و هزینۀ پارکینگ، برحسب سا‌عتها توقف ماشین در محل به حساب آوردن شود. یا این که طرحی در دسترس باشد که جنبش اتوبوس ها را بصورت بلادرنگ پیگیری نماید و داده های ظریف مرتبط با زمان حرکت و توقف آن‌ها در پایانه ها را اعلام کند. براین اساس، کیفیت سرویس های همگانی به اندازه زیادی افزایش خواهد یافت.

هر شهر و روستایی، تیم خطاهای خاص به خویش را داراست و سرویس های خاصی را می طلبد. هر حوزۀ استحفاظی نیز از امکانات مطلوب خویش به کار گیری می نماید. این امکانات و تجهیزات، تأثیر بسیار مثبت و آفریننده ای بر حیات شهرها و روستاها اعمال مینمایند. ولی تمام این امکانات، تجهیزات و سیستم های وام ها بایستی تحت حفاظت و در امنیت باشند.

امنیت سایبری برای جامعه ها یک حق تقدم میباشد.

پیشرفت و توسعۀ فناوری، موجب ارتقا آسیب پذیری سیستم ها شده‌است؛ و جامعه ها بایستی برای تأمین امنیت سیستم ها، بها و اهمیت قائل باشند. سپرده گذاری بر دیجیتال سازی و ارتقای سطح اتصال پذیری دستگاه ها و سیستم ها، فارغ از اقدامات مقتضی جهت پیشگیری از هجوم ها سایبری، بی فایده و بی نتیجه خواهد بود.

به همین استدلال میباشد که طی چهار سال اخیر، انجمن ملی مدیران ارشد داده ها (NASCIO)، مسائل پیرامون ریسک های سایبری و امنیت را در اولویت قرار داده اند.

یجین کوک (Yejin Cooke)، رئیس کارها دولتی انجمن ملی مدیران ارشد داده ها، بر این یقین میباشد که مدیریت ریسک و امنیت سایبری، ابدا اهمیت و ارزش خویش را از دست نخواهد داد. در واقعیت، عوام مردم، تهدیدهای ناشی از هجوم ها سایبری را به خوبی فهم کرده اند. یک جامعه بقا نخواهد یافت؛ مگر آنکه دست هکرها را از مهمترین داده ها و اطلاعات بدور نماید.

پباده سازی و اجرای طرح های جامع و خوش تولید جهت ارتقای سطح امنیت سایبری به خواسته رویا رویی با هجوم های سایبری، از اهمیت ویژه ای برخوردار‌است. بعضی از ایالت ها، مثل کالیفرنیا و میشیگان، به دستاوردهای جدید ای در زمینۀ امنیت سایبری دست یافته اند. و بستر را برای پیشرفت ایالت های دیگر مهیا کرده اند.

لود اطلاعات در فضا ابر

رئیس ارشد کمپانی نت اپ (Net App) می گوید: انتقال اطلاعات به فضای ابر، یکی‌از راهکارهایی میباشد که جامعه ها را توانا به غلبه بر محدودیت های مالی و عبور از فناوری های تاریخ گذشته مینماید. طی یک نظرسنجی که بوسیله مری تاک (MeriTalk) به اجرا رسیده، مشخص شده استکه 76 درصد از سازمان های ایالتی و محلی، در حال طرح ریزی برای ارتقاء میزان دارایی های یگانه به رایانش ابری می باشند.

دولت های محلی و ایالتی می بایست به اهمیت محیط زیست نیز واقف باشند و برنامه هایشان را طوری تهیه نمایند که به میراث طبیعی، آسیب وارد نشود. فضای ابر بر سه مدل میباشد: همگانی، محرمانه و هیبرید. چنانچه جامعه ها، به چند تأمین کنندۀ سرویس های مدیرت ابری متکی باشند، پروسه مدیریت داده ، مسائل و کارها را پیچیده تر خواهد کرد.

در آینده ای نه چندان دور، هنگامی که جامعه ها درصدد تحلیل تناسب نوع ها با نیازهایشان برمیآیند، می بایست این مسائل را مد لحاظ داشته باشند.

ابزارهای تکمیل کننده

یکی دیگر از مکانیسم هایی که دربین جامعه ها طرفدار پیدا نموده است، به کار گیری از ابزارهای تکمیل کننده میباشد که با به کارگیری از آن‌ها، منابع متمرکز، بهینه می گردند. ضمن بهینه و متمرکزسازی فناوری، هزینه ها کاهش پیدا می کنند و پلت فرم های امنیتی معمولی تری برای فضای های سایبری نصب می شوند. ابزارهای کامل کننده، بسیار کارآمد و مؤثر خواهند بود؛ هزینه ها را کاهش خواهند بخشید؛ و عدالت و برابری را رواج خواهند بخشید.

نتیجه گیری

فناوری، مهمان دایم و مستمر ماست؛ البته با سرعت بسیار بالایی در حال پرورش و تکامل میباشد. اگرچه این پیشرفت و تکامل از برخی مناظر بسیار خوشایند میباشد، ولی هنگامی که سخن از امنیت سایبری دربین میاید، کارشناسان به تهدیدهای جدی از سوی هکرها و عدم امکان سیستم ها در نزاع با این تهدید‌ها اقرار می نمایند. دست سارقان سایبری بایستی از اطلاعات کوتاه شود تا بنگاه های کسب و فعالیت و جامعه ها بتوانند شایسته ترین سرویس ها را ارائه نمایند؛ هزینه خویش را کاهش دهند؛ و مشتریان و مصرف کنندگان خویش را از جریمه ها سایبری بدور نگه دارا‌هستند.